Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

GMO - STANOWISKO NGO

18-11-2011
S T A N O W I S K O  organizacji pozarządowych z dnia 8.11.2011 r. w sprawie  nowego projektu „Ustawy o nasiennictwie”

Pan

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan 

Donald Tusk

Premier Rzeczypospolitej  Polskiej

oraz

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister  Środowiska

S T A N O W I S K O 

organizacji pozarządowych

z dnia 8.11.2011 r.

w sprawie  nowego projektu „Ustawy o nasiennictwie”

W ramach konsultacji społecznych nad nowym projektem  „Ustawy o nasiennictwie” stwierdzamy,  co następuje:

Z treści obowiązującej Ustawy o nasiennictwie z 26 czerwca 2003 r. wykreślono zapisy Art.5 ust. 4 w brzmieniu: „Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru.” (Dz.U. z 2003 r. Nr. 137, poz. 1299 z późn. zm.). Usunięto też zapisy Art. 57 ust. 3 w brzmieniu: „Materiał siewny odmian genetyczniezmodyfikowanych nie może być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Usunięcie tych zapisów umożliwi wprowadzenie do obrotu materiału siewnego GMO, co jest sprzeczne z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP dotyczącym  organizmów modyfikowanych genetycznie, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 18 listopada 2008 r.

Przy braku  zakazu upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie, braku ich kontroli,monitoringu  i rejestracji, spowoduje to nieodwracalne zanieczyszczenie  środowiska oraz upraw roślin rolniczych w Polsce. Taki stan prawny złamie jednocześnie przepisy 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do  środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG.

Ustawa spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnego i regionalnego materiału siewnego, a jednocześnie przyczyni się do zniszczenia  dorobku polskich naukowców, hodowców, rolników i organizacji rolniczych. To dzięki nim posiadamy własną, różnorodną,przystosowaną do lokalnych gleb i warunków klimatycznych bazę nasion. To dzięki nim

mamy bezpieczną i poszukiwaną na rynku żywność. 
2. Projekt nowej ustawy o nasiennictwie zawiera  bowiem w artykule 109 m.in. zapisy mówiące

o tym, że: 

- ilość materiału siewnego odmiany regionalnej roślin rolniczych, jaka może zostać wprowadzona do obrotu, będzie określana, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

-  maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku,jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy  i ziemniaka wynosi 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5 % dla pozostałych gatunków, 

- łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%.

Limitowanie dostępu do nasion regionalnych,  oznacza niszczenie walorów polskiego rolnictwa i  hamowanie rozwoju gospodarczego Polski. Polska wieś to w dzisiejszym wymiarze jakości oraz popytu na tradycyjną i ekologiczną żywność, wielka szansa dla gospodarki naszego kraju i dla WPR Unii Europejskiej. 

Bezmyślny, lekceważący tradycję i prawo naturalne  pęd za nowymi technologiami, których nie zweryfikowano zgodnie z zasadami przezorności, ostrożności i zdrowego rozsądku, jest zagrożeniem dla trwałego i zrównoważonego rozwoju, zdrowia i życia, a zatem jest sprzeczny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.   

Stwierdzamy także, że: 

- projekt ustawy o nasiennictwie i tryb jego konsultacji jest wyrazem ignorancji dla uzasadnienia odrzucenia ustawy z dnia 1 lipca 2011  r. przez Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP, który stwierdził,  że nowy projekt ustawy „wymaga dokonania pełnej rzeczowej analizy oraz odniesienia się do argumentów przedstawionych przez zainteresowane  środowiska” oraz  że „przyszła ustawa powinna być prawem (…) w możliwie największym stopniu aprobowanym społecznie”. 

- projekt ustawy o nasiennictwie  jest wyrazem ignorowania opinii społecznej wyrażanej wielokrotnie podczas prac nad poprzednim projektem ustawy o nasiennictwie, w postaci pism  z uwagami do tego projektu, doniesień mediów, protestów społecznych i demonstracji, ponad 27 tysięcy podpisów na http://alert-box.org/, ponad 6000 głosów internautów proszących pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP o odrzucenie ustawy  oraz  listów popierających

pana Prezydenta po odrzuceniu tej ustawy.

 - według  Eurobarometer Spezial 73.1 Biotechnologie, Bericht z października 2010 r.                                                                   

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_de.pdf) 61% obywateli Unii

Europejskiej,  a prawie 69 % Polaków obawia się GMO w rolnictwie i żywności. Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej  i domagamy się wdrożenia prawa europejskiego i szanowania naszej opinii!

Dlatego domagamy się:

1. Wstrzymania prac nad projektem ustawy o nasiennictwie do czasu wprowadzenia zakazu uprawy kukurydzy MON810 i ziemniaka AMFLORA na terenie Polski wzorem innych 3 krajów europejskich (Francja, Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja, Niemcy, Bułgaria oraz Szwajcaria).

2. Natychmiastowego wprowadzenia wyżej wymienionego zakazu na bazie obowiązujących przepisów prawnych Unii Europejskiej w tym zakresie.

3. Szerokich, jawnych, otwartych  i dłużej trwających konsultacji społecznych, w tym przeprowadzenia  wysłuchania publicznego w sprawie  nowego projektu Ustawy o

nasiennictwie.

4. Prawa do nieograniczonego obrotu  tradycyjnym, regionalnym materiałem siewnym roślin

rolniczych,  który jest dorobkiem pokoleń rolników i ich wspólnym dobrem. Rolnicy przez setki lat selekcjonowali swoje ziarno i nasiona, wymieniali z innymi rolnikami dla pozyskiwania różnorodności odmian i nowych cech. Ich dzieło nie może zostać zaprzepaszczone.

5. Wprowadzenia przepisów prawnych chroniących nasz rodzimy materiał siewny i weryfikacji pod tym względem planów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw nasiennych oraz umów sprzedaży, które winny gwarantować rolnikom dostęp do rynku rodzimego/regionalnego materiału siewnego.

Podpisali:

dr Roman Andrzej Śniady 

Paweł Połanecki 

dr Marek Kubara 

Edyta Jaroszewska

w imieniu Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”

ul. Chłodna 48/153,00-872 Warszawa, http://www.polska-wolna-od-gmo.org

Jadwiga Łopata

Sir Julian Rose 

w imieniu Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi

Fundacja ICPPC, 34-146 Stryszów 156, http://www.icppc.pl

Anna Szmelcer  

w imieniu Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice, http://www.polskawolnaodgmo.pl/

Ewa Kozdraj

w  imieniu Stowarzyszenia „Dla Ziemi”

Bratnik 5, 21-132 Kamionka, http://www.dlaziemi.org

Radosław Gawlik

 w  imieniu Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA

ul.Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław, http://www.eko-unia.org.pl/

Robert Kuryluk

w imieniu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami

Ekologicznymi EKOLAND, Kol. Karczmiska II nr.9, 24-310 Karczmiska

e-mail: ekolandlublin@gmail.com4

Piotr Rymarowicz

`  w  imieniu Towarzystwa na rzecz Ziemi

ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim, http://tnz.most.org.pl

Edward Nowakowski

w imieniu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Producentów Żywności

Ekologicznej "EKOPOLSMAK" 11-400 Kętrzyn,  Gnatowo 22

Maciej Muskat 

w imieniu Fundacji Greenpeace Polska

ul. Lirowa 13, 02-387 Warszawa, www.greenpeace.pl

Tomasz Czubachowski 

w imieniu Stowarzyszenia dla Dawnych Odmian i Ras

Pokrzydowo 139, 87 - 312 Pokrzydowo

Ewa Ligęza-Sieniarska 

w imieniu Społecznego Instytutu Ekologicznego,  ul Raszyńska

32/44, 02-026 Warszawa

Aleksandra Sonia Priwieziencew  

w imieniu Fundacji Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura, 

Gnaty-Lewiski 24, 00-120 Winnica

Katarzyna Jagiełło

Klaudia Wojciechowicz

Maja Kurzyna 

w imieniu Inicjatywy Obywatelskiej "GMO to nie to"

Jakub Skorupski

w imieniu Federacji Zielonych GAJA, ul. 5 Lipca 45,  70-374 Szczecin,

www.gajanet.pl

Dariusz Dąbrowski 

w imieniu Wschodniomazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Producentów

Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, 08-445 Osieck, Kolonia D3

Stefan Wiśniewski 

w imieniu Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia  Producentów

Żywności Metodami Ekologicznymi  EKOLAND, 78-300  Świdwin,        

ul. Kołobrzeska 4

Nowości


Archiwum